תנאי שימוש במערכת

מעודכן: 20.9.2019

השימוש במערכת Majaz CDM הנעשה באמצעות האתר (להלן: "המערכת" ו"האתר" בהתאמה) , בתכנים המוצגים בה ובכלים השונים המאופשרים בה או באמצעותה, יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (להלן: "התנאים"). תנאי השימוש חלים על כל פורמט שימוש במערכת בין אם נעשה באמצעות גלישה באינטרנט ממחשב או מטלפון נייד או כל אמצעי המאפשר שימוש במערכת. אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים. התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חברת מג'אז (להלן: "החברה") ובין המשתמשים השונים במערכת לבין עצמם. התנאים מסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמשים במערכת, ובין המשתמשים לבין עצמם במסגרת השימוש במערכת. בכפוף לתנאים אלו תוכל בין היתר ליהנות משירותי המערכת השונים. במסגרת התנאים "משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו (להלן: "משתמש") בין אם הינו "משתמש רשום" – משתמש אשר נרשם כחבר במערכת, או "משתמש לא רשום" – משתמש אשר קיבל הרשאת גישה וכתובת גישה לצפייה או יותר. "החברה" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה. המערכת נועדה אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שלו ו/או את סיסמאותיו האישיות וכן לא יגלה או יעביר לאחר או לאחרים כתובות גישה שנשלחו אליו המכילות קוד גישה מוצפן לרשימה אחר או יותר. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

רישום ושימוש בשירותים

השימוש במערכת אינו מותנה בהרשמה: משתמשים יכולים לעשות שימוש במערכת ובשירותים המאופשרים ע"י המערכת בהיותם משתמשים רשומים או משתמשים שאינם רשומים. הרישום יקנה למשתמש הרשום, בין היתר, גישה לאזורים ו/או שרותים ו/או אפשרויות במערכת המוגדרים למשתמשים רשומים בלבד. כחלק מתהליך הרישום, יידרש המשתמש המבקש להירשם כמשתמש רשום, לבחור סיסמא ושם משתמש (להלן: "שם משתמש"). במהלך הליך הרישום ולאחריו מתחייב המשתמש הרשום לספק בכל מקום באתר בו הנו נדרש לכך והמוגדר כ'שדה חובה', מידע מדויק, מלא ומעודכן. שירותים שונים המאופשרים ע"י המערכת מותנים בקיומם של פרטים רלוונטיים עדכניים ונכונים. לחברה אין אחריות כלשהיא לבדיקת נכונות הפרטים, מידת עדכניותם ועצם קיומם במערכת ובכלל זה חוסר יכולת לשתף ולהעניק שרות ישיר או עקיף למשתמש מסוים מפאת הנ"ל. מובהר בזאת כי על המשתמשים יחולו התנאים הבאים: אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר ו/או למחוק שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, כי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע. הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה ובכלל זה – מסירת מידע מוטעה, עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין. המשתמש הרשום יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. החברה לא תישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במשתמש הרשום. הרישום לאתר ניתן לביטול על ידי המשתמש הרשום בכל עת בהודעה בכתב לחברה. לחברה הזכות לבטל משתמש רשום באופן מידיי בכל מקרה של אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, ללא הודעה על כך למשתמש הרשום וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה על פי דין ו/או ההסכם. החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטיהם של משתמשים רשומים לצדדים שלישיים ללא הודעה מוקדמת ומפורשת למשתמשים, ומתן אפשרות וזמן סביר להסיר פרטיהם.

מידע לא אישי

מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. מג'אז פרויקטים אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר . המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתרי מג'אז פרויקטים , כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר, סוג הדפדפן שלך וכתובת ה-IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האינטרנט של המערכת עשויים להשתמש בעוגיות, באלומות אינטרנט (Web beacons) ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמור לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

הגנה על מידע אישי של ילדים

האתר מיועד בחלקו לציבור הרחב ובחלקו למשתמשים אשר קיבלו חשבון משתמש וסיסמא. חברת מג'אז פרויקטים אינה אוספת במודע מידע אישי מילדים

העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע

חברת מג'אז פרויקטים לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי "צור קשר"

אבטחת המידע האישי

מג'אז פרויקטים מחויבת לאבטחת המידע שהנך מספק לה ולשם כך נקבעו על ידה נוהליים לאבטחת מידע. חברת מג'אז פרויקטים משתמשת בטכנולוגיות ובנוהליים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים

שינויים בהצהרה זאת

יתכנו עדכונים להצהרת מג'אז פרויקטים בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. על עדכונים מהותיים בהצהרה זאת תיידע אותך מג'אז פרויקטים על ידי פרסום הודעה באתר מג'אז פרויקטים .